Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  

 

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu od 2004r. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz samodzielnego i aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. W szkole Przysposabiającej do Pracy młodzież może kontynuować naukę do ukończenia 24 roku życia.

 

 


W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnione są zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, sportowe oraz zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia artystyczne i rozwijające kominikowanie się. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia zajęcia przysposobienia do pracy w pracowniach szkolnych i poza szkołą.

 

 

 

Uwzględniając możliwości i zainteresowania uczniów proponujemy następujące dziedziny i treści nauczania w zakresie przysposobienia do pracy:

 • Gospodarstwo domowe
 • Prace ogrodnicze
 • Elementy dziewiarstwa i tkactwa
 • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 • Prace stolarskie
 • Papieroplastyka
 • Elementy bukieciarstwa
 • Sztuki wizualne (fotografia, malarstwo, film, rzeźba, architektura)
 • Pomoc osobom starszym
 • Zabawy z dziećmi w różnych placówkach
 • Sporządzanie i wydawanie posiłków
 • Pakowanie różnych przedmiotów
 • Prace biurowe
 • Naprawa i konserwacja narzędzi
 • Opieka nad pomieszczeniami szkolnymi, boiskiem i terenami zielonymi wokół szkoły

 

 

Uczniowie naszej szkoły w ramach przysposobienia do pracy uczestniczą pod kierunkiem nauczycieli w praktykach, odbywających się w zaprzyjaźnionych instytucjach:

 • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonym przez Siostry "Serafiki"
 • Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych przy ul. Konarskiego
 • Przedszkola Publicznego nr 82 w Poznaniu
 • Hotelu Novotel Malta

 

 

Nasza Szkoła Przysposabiająca do Pracy zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele realizują autorskie: programy, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne: ogólnorozwojowe, arteterapeutyczne, logopedyczne oraz praca z wykorzystaniem komputera. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach - maksymalnie ośmioosobowych.

 

 

 

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502