Wielkopolska Szkoła Roku

 

sekretariat@105.edu.pl

Szkoła Podstawowa

  

 

W Szkole Podstawowej funkcjonują:
  • klasy I-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim       
  • klasy I-VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 
W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Na pierwszym etapie edukacji w klasach I-III nauczanie jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Forma oceny jest opisowa, ocenianie bieżące jest dokonywane przy pomocy oceny literowej. Zajęcia odbywają się w salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Edukacja wspierana jest metodami opartymi na wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Czas pracy oraz przerw międzylekcyjnych jest uzależniony od aktualnego stanu psychofizycznego uczniów. Nauczanie odbywa się w blokach, metodą ośrodków pracy.
 

Na drugim etapie edukacji, w klasach IV-VII, realizowane jest nauczanie przedmiotowe. Zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych wyposażonych w tablice multimedialne i odpowiednie środki dydaktyczne. Zdobyte wiadomości i umiejętności są oceniane oceną cyfrową. Realizowane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a praca na lekcjach jest zindywidualizowana.
 
 
W klasach I –VIII poprzez naukę, zabawę, zajęcia praktyczne, projekty, wycieczki, udział w pracy licznych kół zainteresowań uczniowie obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności. Rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką oraz sportem. Wielu z nich odnosi sukcesy w różnych dziedzinach i rozwija swoje talenty. Osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach  i przeglądach artystycznych.
 
 
W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym edukację uczniów opieramy na integralnej realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Formy i metody oraz tempo pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Klasy charakteryzują się małą liczebnością, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wysoki poziom komfortu pracy. Prowadzący zajęcia wspierani są przez pracowników pełniących funkcję pomocy nauczyciela.
 

 

Wykorzystywane są metody komunikacji AAC, polisensoryczne, SI (Integracji Sensorycznej) i wiele innych.

 

 

 

Naszym celem jest rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły oraz rozwijanie kompetencji społecznych umożliwiających jak najlepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym środowisku społecznym.

 

 

Na wszystkich etapach edukacyjnych w oparciu o specjalistyczne zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzone są zajęcia rewalidacyjne.
Czas zajęć i przerw dostosowujemy do możliwości i potrzeb uczniów. Czas wolny przed lub po zajęciach edukacyjnych dzieci mogą spędzać w specjalnie dla nich przeznaczonej świetlicy.

 

 

 

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kompetencje do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Dla każdego z uczniów, zespół nauczycieli, specjalistów i terapeutów zatrudnionych w szkole opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający ich potrzeby, możliwości i zainteresowania. Osiągnięcia w zakresie realizacji tych indywidualnych programów podsumowywane są systematycznie na Kartach Oceny Pracy Ucznia oraz poprzez Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, które wyznaczają kierunek dalszej pracy z dzieckiem.

 

Program do rozliczania PIT online - e-pity Klauzule informacyjne ad RODO

Jeżeli zauważysz błąd
– zgłoś go do administratora

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań

tel: (61) 877 22 94, Fax: (61) 877 23 20
e-mail: sekretariat@105.edu.pl

konto: 881020 4027 0000 1602 1264 2502